Проекти

Към настоящия момент екипът на ИСУО изпълнява самостоятелни и партньорски проектни предложения в областта на социалното включване на хора с увреждания, развитието на социални услуги в домашна среда и укрепването на капацитета на доставчици на услуги и ангажирани институции за предоставяне и управление на подобен иновативен тип професионална подкрепа.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“

Прочети още…

Подкрепа на хора с интелектуални затруднения за самостоятелен живот:
център на европейския проект

Прочети още…

Проект „И аз мога“
Договор №BG05M9OP001-2.009-0039-С01

Прочети още…

Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ РД04-55/30.05.2017 г.

Проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“

Прочети още…

Проект „Училище за успех –
Модел за образователна интеграция,
основан на силните страни”

Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

Прочети още…

Проект №2015-1-IE01-KA204-008666
„Да отключим свободата чрез обучение на възрастни“

Прочети още…

Проект № 350/29.05.2015
„Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”

Прочети още…

Проект No 212/05.11.2014
„Ресурсен център за застъпничество за включваща заетост”

Прочети още…

Проект № РД04-47/24.03.2014 г.
„В един екип“

Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“

Прочети още…

Конфедерация Швейцария

ПРОЕКТ „ТЕЛЕКЕЪР МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № CSP 014 – 035/10.07.13 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Прочети още…


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0107-С0001
“Екип за включваща заетост”


Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Прочети още…

Превенция на домашното насилие сред възрастни хора
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ 93-00-272/0312.12

Прочети още…

„My Rights – My Voice“ Project (MR – MV)
518338-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
Проект „Моите права, моят глас“

Прочети още…


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0091-С0001
“Мога да съм полезен – Модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания”


Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Прочети още…


Европейски съюз

BG 051PO001-5.2.06
„Социални услуги за социално включване“
Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG 051PO001-5.2.06-0100-С-0001
Проект „Мобилна социална услуга за семейството“


Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Прочети още…

Ние сме мрежата

Прочети още…

„Практически кодекс на доставчиците на социални услуги“

Прочети още…

Стратегия за развитие на социалните услуги за хора от третата възраст в град София 2009 – 2013 г.

Прочети още…


Европейски съюз

Социални услуги в домашна среда в община Горна Оряховица
Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG 051PO001–5.2.04–0149–С0001


Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прочети още…

venenatis, elit. risus. eleifend leo. ut