Проект „Интегрирана социална услуга в домашна среда“

Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ РД04-55/30.05.2017 г.

Проект "Интегрирана социална услуга в домашна среда"

Възложител:

Проектът е одобрен от Фонд «Социална закрила» за отпускане на финансови средства за реализиране на проекти за предоставяне на социални услуги.

Срок на изпълнение:
юни – декември 2017 г

Описание:

Проектът има за цел превенция на социалното изключване и институционализацията на лица с увреждания и възрастни хора със затруднено самообслужване в Столична община чрез предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда с асистентска подкрепа, подкрепа от рехабилитатор и социален работник и Телекеър.

Конкретните дейности включват:

  • Организация и управление на дейностите;
  • Подготовка на интегрираната социална услуга чрез разработване на методика, обучение на екипа, информиране и взаимодействие с представители на целевите групи;
  • Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и възрастни със затруднено самообслужване.
  • Информиране и публичност на проекта и целите му.

Целеви групи:

  • Хора с увреждания и възрастни хора със затруднено самообслужване и техни близки;
  • Държавни и общински институции;
  • Доставчици на социални услуги.

Стойност на проекта: 32 984.00 лв.,
Принос на Фонд "Социална закрила": 29 684.00 лв.

Обратно към проекти

Lorem amet, venenatis, risus sit facilisis