Младите хора с интелектуални затруднения се нуждаят от интегрирана професионална подкрепа за развитие на трудови умения

На 25.10.2023 г. – в рамките на информационното събитие по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ – над 40 специалисти и съмишленици дискутираха потребностите от интегриран подход на подкрепа за трудовата активност на младите хора с интелектуални затруднения.

Своя опит и професионални инструменти представиха специалисти от Фондация „Светът на Мария“ и Фондация „Институт за социални услуги в общността“ – партньори по проекта, а младежи от Дневен център „Светове“ споделиха личния си опит в развитие на трудови умения в различна трудова среда – в рамките на дейности в дневен център, в трудови практики и трудови дейности в социално предприятие, както и на реално работно място. Представители на МТСП, АСП, АКСУ, доставчици на социални услуги, застъпнически организации и родители дискутираха огромните очаквания към социалната система, запълваща дефицити в системата на заетостта, професионалното обучение и кариерното консултиране на хората с интелектуални затруднения, както и продължаващия път от добрата практика на партньорите към устойчивото й прилагане в страната.

Следващите стъпки и потребностите от партньорство с работодатели и институции в областта на заетостта ще бъдат обсъдени във финалната среща за споделяне на опита по проекта, която ще се проведе на 5.12.2023 г., в „Щрак“, София и онлайн в платформата Zoom.

Очаквайте информация!

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
efficitur. vel, mi, felis ut risus.