Покана за участие в събитие „Добри практики и активно включване на хора с интелектуални затруднения в подкрепата за придобиване на трудови умения“

Уважаеми колеги, каним ви за участие в събитие за представяне на добри практики в подкрепата за придобиване на трудови умения на хора с интелектуални затруднения.

Подкрепата за придобиване на трудови умения се предоставя интегрирано с дневната грижа, трудотерапията, обучението в умения за независим живот и социалното предприемачество. Как работи Вашият екип? Каква добра практика искате да споделите? Участвайте и споделете своя опит, заедно с екипа по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“, изпълняван от Фондация „Светът на Мария“ и Фондация „Институт за социални услуги в общността“.

Участници в събитието са държавни институции, доставчици на социални услуги, застъпнически организации, експерти, хора с интелектуални затруднения и екипът по проекта.

Кога: 25.10.2023, сряда, 10:00 – 14:00 часа

Къде: Споделено пространство „Щрак“ – София, ул. Христо Белчев №3 и онлайн в платформата Zoom

Линк за регистрация за участие в събитието:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW6N7xxIcB6Mu2ZrLnx1Au4Zlknmmbn8KM_odcgc0vJzwKog/viewform?fbclid=IwAR0QuhKNs4ou6dDP2BbR-6w1E9zTzfiH3WUMt4ekoThk8pOlgyCeMiqrFkU

Онлайн участниците ще получат линк за включване преди събитието.

Очакваме Ви!

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
ut Aliquam leo. venenatis ut accumsan ultricies ut Phasellus