Информационен видеоклип „Индивидуален план за подкрепа в социалната услуга“

Представяме ви третия видеоклип от поредицата информационни видеоклипове за социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

„Индивидуален план“ е видео разказ за процеса на изготвяне на план за подкрепа на потребителите на Дневен център „Светове“ към Фондация „Светът на Мария“. Индивидуалният план е важна част от цялостния подход за продължаваща и активна подкрепа за личностно развитие и трудова реализация на хора с интелектуални затруднения.

Видеоклипът представя как човекът със затруднение, екипът и неговите близки планират заедно необходимите дейности за подкрепа, като ги свързват с личния жизнен план и потребностите за развитие. В разказа са проследени основните етапи на изготвяне на индивидуален план в Дневния център. В разговори между потребителя и социалния работник се обсъждат потребностите за подкрепа. Насока за формулиране на целите на индивидуалния план дават споделените с ментора интереси и представата за собствено бъдеще, а професионалният екип предлага комплекс от дейности, които биха помогнали на човека със затруднение да се развива и да постигне желанията си. Целите на развитие и планираните дейности се обсъждат в детайли с потребителя и с неговите близки. Завършеният индивидуален план служи за ориентир на подкрепата, която човекът със затруднение ще получи в Дневен център „Светове“.

На базата на планираните активни дейности социалната услуга „Дневен център“ подпомага процеса на придобиване на трудови умения и подготвя хората с интелектуални затруднения за включване в трудови практики в работна среда. Услугата се предоставя в комплекс с други социални услуги: „дневна грижа“, „подкрепа за придобиване на трудови умения“, „информиране и консултиране“, „застъпничество и посредничество“, „терапия и рехабилитация“ и „обучение за развитие на умения“.

Видеоклипът е изработен по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“, осъществяван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“. Проектът е насочен към активното участие на хора с интелектуални затруднения в разбирането, планирането и предоставянето на новата социална услуга, така че подкрепата да бъде заявявана, достъпна и променяща се в хода на трудовата активност на всеки участник.

Очаквайте публикуването и на останалите информационни видеоклипове!

Линк към видеоклип „Индивидуален план за подкрепа“

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
mattis commodo sem, Praesent diam luctus