Информационен видеоклип за социалната услуга „Дневна грижа“

Представяме ви втория видеоклип от поредицата информационни видеоклипове за социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

„Дневна грижа с подкрепа за придобиване на трудови умения“ е видео разказ за помощта, която получават хора с интелектуални затруднения в Дневен център „Светове“ към Фондация „Светът на Мария“. Социалната услуга е част от цялостен подход на продължаваща и динамична подкрепа за личностно развитие и трудова реализация на хора с интелектуални затруднения.

Видеоклипът представя ежедневието в Дневния център, като проследява ритъма на труд и свободно време на клиентите на услугата. Представени са дейностите и заниманията в центъра, организирани в различни ателиета, където с помощта на трудов наставник хората с интелектуални затруднения развиват трудови и социални умения. В ателие „Продукция“ и ателие „Арт“ участниците изработват красиви сувенири, в ателие „Кухня“ приготвят и сервират вкусен обяд, а в ателие „Битови дейности“ всички заедно почистват дневния център с професионални уреди и препарати. В свободното си време хората почиват, разхождат се и общуват.

Посредством участие в структурирано ежедневие и следване на правила и инструкции социалната услуга „Дневна грижа“ подпомага процеса на придобиване на трудови умения и подготвя хората с интелектуални затруднения за включване в трудови практики в работна среда. Услугата се предоставя в комплекс с други социални услуги: „подкрепа за придобиване на трудови умения“, „информиране и консултиране“, „застъпничество и посредничество“, „терапия и рехабилитация“ и „обучение за развитие на умения“.

Видеоклипът е изработен по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“, осъществяван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“. Проектът е насочен към активното участие на хора с интелектуални затруднения в разбирането, планирането и предоставянето на новата социална услуга, така че подкрепата да бъде заявявана, достъпна и променяща се в хода на трудовата активност на всеки участник.

Очаквайте публикуването и на останалите информационни видеоклипове!

Линк към видеоклип „Социалната услугата „Дневна грижа с подкрепа за придобиване на трудови умения“

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
Nullam sit Sed felis commodo libero velit, dictum at