Общуването е важно умение в трудовата дейност

На 27 май 2022 г. бе проведена среща на групата за психологическа подкрепа по проект „Да работим заедно – подкрепа за развитие на трудови умения“ на тема „Как общуваме с другите хора?“.

Младежите от Дневен център „Светове“ споделиха кога общуването им носи радост – при среща с приятели, при разговор с подкрепящи хора, при трудова дейност в екип. Обсъдени бяха и ситуации, в които общуването може да носи и тревога – при разговор с нови хора, при нова задача, при неясни инструкции, при неразбиране или критика. Ива и Антонио демонстрираха уменията си за общуване в ролева игра и мотивираха останалите участници да подобряват своите умения и да се учат от грешките си.

Младите хора зададоха важни въпроси за справяне в различни ситуации на общуване – как да започна разговор, какво мога да споделя за себе си, какви въпроси мога да задам, как да представя мнението си, как да реагирам ако не разбирам думите на другия, кога и как е добре да приключа разговора.

Неувереността и трудностите в общуването на младите хора със затруднения влияят както върху техните връзки с приятели и семейство, така и върху включването им в трудова дейност. Затова групата за психологическа подкрепа ще работи за развитие на умения за общуване в трудова среда, за търсене и разбиране на информация, за приемане на различно мнение и обратна връзка.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
sit Nullam quis, risus nec lectus in tristique