Увереността и самочувствието са част от потенциала за развитие и труд

На поредната среща по проект „Да работим заедно – подкрепа за развитие на трудови умения“, бе представена стартиращата психологическа подкрепа за младежите от Дневен център „Светове“. В индивидуални и групови срещи младежите ще споделят свои преживявания, постижения и трудности.

Важна тема за младите хора – участници в проекта, се оказват увереността и самочувствието. Често ползваме думите „увереност“ и „самочувствие“ като синоними, но всъщност те означават различни неща.  Увереността е вяра в способността на човек да бъде успешен в конкретна дейност, която вече познава и с която се справя.  Самочувствието е положителния образ за себе си и вярата, че човек заслужава уважение и любов. Младият човек може да бъде уверен в уменията си да прави сувенири или да подрежда офиса, но да има ниско самочувствие и да не се чувства приет. Или обратното – младежът може да има положителен образ за себе си като общителен и весел човек, но да няма увереност, че може да работи на ново работно място.

С помощта на психолога по проекта, младежите ще говорят за постиженията си, ще се учат да приемат трудностите и тревогите си като част от живота им. Ще разпознават сигналите за ниското самочувствие – неизпълнение на задачи с усещане за умора, отказ от участие в социални дейности или непрекъснато търсене на внимание от другите. Зад тези сигнали могат да се крият силни емоции и преживявания като страх от неуспех и отхвърляне, срам от затрудненията в обучението и трудовите дейности, усещане за различие и изолация.

Споделянето, разбирането и приемането на чувствата и съмненията на младия човек са важна стъпка към доверието в собствените възможности. Няма бързи и еднозначни решения за справяне с ниската самооценка. Ето защо е важно специалистите да подкрепят младите хора да опознават своите силни и слаби страни като естествена част от личността и развитието им и да търсят подходящи начини за справяне – с вяра в себе си и в хората около тях.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
Praesent sed mi, massa Sed leo. consectetur suscipit risus et, adipiscing