Социални услуги в домашна среда в община Горна Оряховица


Европейски съюз

Социални услуги в домашна среда в община Горна Оряховица
Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG 051PO001–5.2.04–0149–С0001


Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Възложител:
Агенция социално подпомагане – договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейски социален фонд

Връзка:
https://www.icss-bg.org/go

Реализиран:
октомври 2009-октомври 2010

Описание:
Проектът има за цел подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез комплекс от социални услуги в домашна среда в община Горна Оряховица. Екипът на ИСУО, в партньорство с Общинска администрация Горна Оряховица, администрира предоставянето на услугата „Социален асистент” в домовете на 35 лица с увреждания и самотни хора, като на за целта обучава и консултира социалните асистенти за развитие на умения за социална работа и качествени социални услуги, справяне с рискови ситуации, общуване с потребители и техните близки.

Обратно към проекти

dapibus Aliquam nec libero consequat. ut