Проект „Екип за включваща заетост“


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0107-С0001
“Екип за включваща заетост”


Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Възложител:
Министерство на труда и социалната политика, Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – фаза 2

Връзка:
http://iet.icss-bg.org/

Реализиран:
юли 2013 г.- декември 2014 г.

Описание:
Проектът има за цел разработване, тестване и популяризиране на иновативен модел за включваща заетост на хора с увреждания в ролята на обучители и консултанти на работодатели. Проектът се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността”, в партньорство с „Иновиа – услуги и консултиране за равни възможности” (Австрия).

Конкретните дейности включват:

  • Проучване и адаптиране на австрийския опит за включваща заетост на хора с увреждания;
  • Обучение на екип за включваща заетост;
  • Разработване на модел за включваща заетост на хора с увреждания;
  • Обучение и консултиране на работодатели за изграждане на включваща работна среда и наемане на хора с увреждания;
  • Наблюдение и анализ на социалния експеримент за включваща заетост на хора с увреждания.

Целите и дейностите на проектното предложение са насочени пряко към четири целеви групи:

  • Хора с увреждания
  • Представители на държавна администрация
  • Представители на общинска администрация
  • Представители на доставчици на социални услуги

Обща стойност: 139 453.35 лв.

Обратно към проекти

Curabitur Praesent justo dictum id, Praesent et,