Ние сме мрежата

Възложител:
Фондация „Лале“

Връзка:
http://www.tulipfoundation.net/

Реализиран:
септември 2010 г. – април 2012 г.

Описание:

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ОБЩНОСТТА С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСТАНЯВАНЕТО В ИНСТИТУЦИИ

Финансиране:по „Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции“ финансирана от Фондация „ОАК“ и Фондация „Лале“

Описание: Проектът цели да мобилизира обществените и професионалните ресурси в община Айтос за иницииране и предоставяне на ранна подкрепа на семейства с деца в риск от местна мрежа от специалисти (лични лекари, психолози, полицаи, обществени възпитатели, педагози) и хора от малката общност (членове на разширеното семейство, съседи, приятели). Подкрепата ще се предоставя на семейства с деца в риск с помощта на разработен за целите на проекта иновативен модел за краткосрочна социална работа със семейството.

Специфични цели:

  • Провеждане на консултации и социална работа със семействата и тяхната мрежа
  • Пряко подпомагане на ресурсите на деца и техните семейства за справяне с риска
  • Проектът ще работи за създаването и поддържането на позитивни нагласи за правото и ценността всяко дете да получава необходимите грижи в семейна среда, както и за професионалната и личната отговорност на хората в малката общност към добруването на децата до тях.

Целите и дейностите на проектното предложение са насочени пряко към една целева групи в община Айтос, а именно:

– деца в риск (риск от неглижиране и изоставяне, деца на улицата, отпаднали от училище, жертви на домашно насилие, деца с увреждания, деца, живеещи в крайна бедност, др.) и техните семейства (родители, сиблинги, разширено семейство)

Обща стойност: 70 384.00 лв.
Образователна брошура

Обратно към проекти

libero mattis leo felis risus. ut