“Мога да съм полезен – Модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания”


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0091-С0001
“Мога да съм полезен – Модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания”


Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Възложител:
Министерство на труда и социалната политика, Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-7.0.01 „Без граници- Компонент 1“

Връзка:
http://polezen.icss-bg.org

Реализиран:
май 2012 г.- юли 2013 г.

Описание:
Проектът има за цел разработване и апробиране на модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания, основан на добрата практика в Холандия и тестван в българската социална практика.

Конкретните дейности включват:

  • преглед на актуалната политика и практика на социална работа с хората с интелектуални увреждания;
  • проучване на потребностите от социалната услуга СУПЦ и нейното функциониране в страната;
  • разработване на модел за преструктуриране на социалната услуга СУПЦ, така че да отговаря на съвременните условия за доставка на услуги за лица с лека степен на умствена изостаналост;
  • тестване на модел за организация на трудови занимания за младежи с интелектуални увреждания в Столична община;
  • разработване на план за преобразуване на дейността на СУПЦ.

Целите и дейностите на проектното предложение са насочени пряко към три целеви групи:

  • екипите на 9 социални услуги „Социален учебно-професионален център“ в страната;
  • експерти на Столична община, дирекция „Социални дейности“
  • експерти на общинските администрации, в които се предоставят останалите социални услуги.

Обща стойност: 187 152.88 лв.
Интернет страница на проекта: http://polezen.icss-bg.org.

Обратно към проекти

Donec luctus dapibus Nullam suscipit ut facilisis nec porta. ultricies dolor Aliquam