Мобилна социална услуга за семейството


Европейски съюз

BG 051PO001-5.2.06
„Социални услуги за социално включване“
Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG 051PO001-5.2.06-0100-С-0001
Проект „Мобилна социална услуга за семейството“


Европейски социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Възложител:
Агенция социално подпомагане – договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема, BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване“, съфинансирана от Европейски социален фонд

Връзка:
http://susv.icss-bg.org/

Реализиран:
януари 2011 г. – февруари 2012 г.

Описание:
Проектът има за цел разработване, предоставяне и популяризиране на „Мобилна социална услуга за семейството“ в подкрепа на социалното включване на семейства с деца с увреждания и с хронични заболявания в три общини – Айтос, Бяла Слатина и София. Иновативната социална услуга включва предоставяне на комплексна консултативна помощ от мобилен екип от трима социални работници, психолог, логопед, педиатър и рехабилитатор. Екипът оказва подкрепа съобразно потребностите и ресурсите на децата и семействата както индивидуално – в домовете на семействата, така и групово – чрез обучения, срещи и групи за взаимопомощ. Общо 55 деца и 85 родители и членове на разширеното семейство от трите проектни общини не само ще ползват мобилната социална услуга, но и ще участват в нейното апробиране и развитие в практиката.

Обратно към проекти

dolor elit. sit felis consectetur suscipit ipsum ultricies leo amet,