Продукти

Наръчник за психологическа подкрепа на хора с интелектуални затруднения

Видеоклип „Социалната услугата „Подкрепа за придобиване на трудови умения“
Анализ на очакванията към новата социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“
Умения за лесно готвене
Easy cooking skills

Грижа за здравето
Health Care skills

Умения за планиране
Planning skills

Умения за общуване
Communication skills

Битови умения
Household skills

Умения за трудова дейност
Skills for work activities

Книжка за онлайн общуване за деца и младежи – потребители на социални услуги в общността

Наръчник за самостоятелен живот на деца и младежи

Здравен наръчник. Здравословен начин на живот и семейно планиране

Наръчник в подкрепа на личностното и професионално развитие на потребители на ЦСРИ

Документ за политиките за деинституционализация и достъп до обучение на възрастни – английски език

Наръчник за вземащи решения и помагащи в областта на дългосрочните грижи за възрастни хора
Наръчник за работодатели за включваща заетост на хора с увреждания

Модел за включваща заетост на хора с увреждания

Доклад за проведен социален експеримент за достъп до включваща заетост на хора с увреждания
Модел за краткосрочна социална работа продължава чрез неговото прилагане в работата на екипа с децата и техните семейства в рамките на проект „Ние сме мрежата“
Представяне на добра практика (проект СЕЙН)
Методика за предоствяне на социалната услуга в общността „Социален асистент“
Наръчник на социалния асистент в България
Ръководство по социално договаряне и развитие на социални услуги в общността
Практическо ръководство за краткосрочна социална работа, разработено в рамките на проект „Ние сме мрежата“
Анализ на резултатите от Анкетно проучване на домашното насилие сред възрастни хора
Наръчник за превенция на домашното насилие сред възрастни хора
Sed fringilla Aenean id Lorem id, consectetur vel,