Информационен видеоклип „Подкрепа на работното място“

Представяме ви петия видеоклип от поредицата информационни видеоклипове за социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

„Подкрепа на работното място“ е видео разказ за хора с интелектуални затруднения, които са самостоятелни, имат изградени трудови и професионални умения и изпълняват трудови дейности в реална работна среда. Според индивидуалните си потребности, те получават професионална подкрепа от екипа на Дневен център „Светове“ към Фондация „Светът на Мария“. Адаптирането на работните задачи и връзката с колектива се осъществява и с ценната помощ от колегите и работодателя.

Радослав и Виктор работят във фирма за реклама. Те разопаковат и опаковат тениски, ризи и различни предмети, на които ще бъдат поставяни надписи. За да свикнат с разнообразните дейности и да изпълняват добре своите трудови задачи, им помага трудов наставник. Радослав и Виктор харесват работата си и с желание отиват на работа.

Симеон работи като хигиенист в социална услуга на Столична община. Той получава подкрепа от трудов наставник все по-рядко, тъй като е усвоил основните дейности и вече умее самостоятелно да извършва своите трудови задачи.

Александър от няколко години работи в кухнята на увеселителен парк. Наравно с колегите си той работи с професионални уреди за почистване на съдове, подрежда прибори и почиства масите в заведението за хранене. Александър е уверен в своите способности и се чувства пълноценен член на трудовия колектив. От месеци той е самостоятелен и няма нужда от подкрепата на трудов наставник, за да изпълнява ежедневната си работата.

Подкрепата на работното място е част от социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, която се предоставя в комплекс с други социални услуги: „дневна грижа“, „информиране и консултиране“, „застъпничество и посредничество“, „терапия и рехабилитация“ и „обучение за развитие на умения“.

Видеоклипът е изработен по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“, осъществяван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“. Проектът е насочен към активното участие на хора с интелектуални затруднения в разбирането, планирането и предоставянето на новата социална услуга, така че подкрепата да бъде заявявана, достъпна и променяща се в хода на трудовата активност на всеки участник.

Линк към видеоклип „Подкрепа на работното място“

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Posted in Новини.
ipsum felis neque. libero accumsan mattis felis consequat.