Информационен видеоклип за социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“

Искате ли да научите как хората с интелекуални затруднения развиват трудовите си умения и постигат трудова реализация?

Представяме ви видеоклип „Социалната услугата „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, който представя в картини същността и формите на подкрепа, както и хората, които могат да я ползват.

„Подкрепа за придобиване на трудови умения“ е цялостен подход на продължаваща и динамична подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения. Подходът включва разнообразни трудови дейности в различна работна среда и е насочен към развитие на личността, на нейните трудови и социални умения.

Подкрепата за придобиване на трудови умения зависи от индивидуалните възможности и интереси на всеки човек със затруднение и за това се предоставя от трудов наставник в разнообразни трудови форми. В Дневен център „Светове“ за хора с интелектуални затруднения подкрепата се организира в различни ателиета и в Защитено кафене. Следваща стъпка към трудова реализация е подкрепата в защитена трудова среда, по-близка до реалната трудова среда – Център за развитие на трудови умения, в който се провеждат занимания по готварство в учебна кухня и занимания по градинарство. Хората с изградени трудови умения продължават развитието си в реалната работна среда на социално предприятие „Бон Апети на Светът на Мария“, където участват в приготвянето на храна и в кетъринг на събития. Самостоятелността и придобитите професионални умения дават възможност на хората с интелектуални затруднения да работят. Те също получават подкрепа – колкото е необходима – на работното им място. Трудовият наставник подкрепя работещите да опознаят работните задачи и екипа, а работодателите – да адаптират работните задачи и да изградят работни отношения със служителя със затруднения.

Подкрепата за придобиване на трудови умения се предоставя в комплекс с други социални услуги – дневна грижа, информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, обучение за трудови умения, терапия и рехабилитация. Това изисква нейното моделиране и тестване – задачи, изпълнявани в рамките на проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“.

Проектът се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“ и е насочен към активното участие на хора с интелектуални затруднения в разбирането, планирането и предоставянето на новата социална услуга, така че подкрепата да бъде заявявана, достъпна и променяща се в хода на трудовата активност на всеки участник.

Очаквайте публикуването и на останалите информационни видеоклипове!

Линк към видеоклип „Социалната услугата „Подкрепа за придобиване на трудови умения“

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
felis Donec dapibus id, efficitur. ut nunc leo elit.