Видео разкази за нова социална услуга за трудови умения

Младежите от Дневен център „Светове“ взеха участие в заснемането на пет видеоклипа, които разказват за същността на новата социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“. Услугата е регламентирана в Закона за социални услуги и се пилотира успешно в различни форми и трудова среда, в рамките на проект „Да работим заедно – подкрепа за развитие на трудови умения“.

Каква е целта на социалната услуга в подкрепа на трудови умения, за кого е подходяща, как се предоставя, кои са подкрепящите специалисти, как услугата „следва“ клиента и развитието му в защитена трудова среда, в учебен център за трудова практика, в социално предприятие и на реално работно място? Всеки от петте видеоклипа дава отговори на тези въпроси в картини и разговори с потребители на услугата. Камерите заснеха как – с подходяща индивидуална подкрепа – младежите изработват красиви сувенири в ателиета на Дневен център, как се учат да готвят в професионално оборудвана Учебна кухня, как участват в кетъринг за събития в различна среда, как поддържат хигиената и реда в офиси и обществени сгради, как се грижат за зелени площи, цветя и зеленчуци. Споделени са важни характеристики на подкрепата – въвеждане и демонстрация на трудовите задачи, ясна структура на трудови сесии и почивки, подкрепа за адаптация към работното място, подкрепа за включване в екипа и следване на екипните правила и норми на общуване и взаимодействие.

Проектът се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“ и е насочен към активното участие на хора с интелектуални затруднения в разбирането, планирането и предоставянето на нова социална услуга, така че подкрепата да бъде заявявана, достъпна и променяща се в хода на трудовата активност на всеки участник. Така хората с интелектуални затруднения ще могат да извървяват своя път на трудова реализация – в защитената среда на дневната грижа, в подкрепената среда на трудовата практика и социалното предприятие и в реална трудова среда – с необходимата подкрепа и с желание за развитие и личен принос към живота на семейството и общността.

Очаквайте скоро публикуването на видеоклиповете!

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Uncategorized.
Lorem at id, risus. elit. massa Phasellus ut Donec ut