Подкрепата за трудови умения е подкрепа за самопознание

Младежите от Дневен център „Светове“ – участници в проект „Да работим заедно“, участват в ежеседмични срещи по проекта, в които говорят за своите интереси и любими дейности, за силните и слабите си страни, както и за трудовите дейности, в които участват. Разговорите им помагат да говорят за себе си със специалист, да се радват на уменията и постиженията си, да приемат трудностите в обучението и в трудовата дейност като нормална част от подготовката за труд на всеки човек.

Младежите имат различни интереси и умения – Дебора обича да почиства и да глади тениски. Мария и Ива обичат да изработват красиви сувенири, картички, мартеници. Мария има организаторски умения и следи за графика на дейностите в Дневния център. Симеон и Виктор споделят, че са добри в почистването и се справят добре в работата с различни уреди и в различна трудова среда. Общото между тях е, че харесват трудовата си дейност, защото се справят успешно и все по-самостоятелно с нея. С помощта на трудов наставник, младежите напредват, подобряват уменията си, правят по-красиви продукти и създават по-привлекателна среда. Самостоятелността в трудовите задачи носи увереност и увовлетвореност.

Самопознанието е важна част от подготовката за развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения, защото разкрива интересите, наличните умения и потенциала за развитието им в умения за труд.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
nunc vulputate, accumsan consectetur quis elit. consequat. Sed id at