Информационното събитие „Подкрепа за трудови умения“ събра над 50 съмишленици на заетостта на хората с интелектуални затруднения

На 14 декември 2021 г., бе проведено първото публично информационно събитие по проект „Да работим заедно – подкрепа за трудови умения на хората с интелектуални затруднения“.

Събитието популяризира участието на хора с интелектуални затруднения в пилотиране на новата социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, опита на партньорите в изработването на професионални инструменти в подкрепа на заетостта и участието в изработването на стандарт за качество на новата социална услуга.
Споделени бяха и общите интереси на мрежата от съмишленици – предоставяне на достъпна, продължаваща, основана на знанието подкрепа за труд на хората с увреждания в цялата страна.

Участници във форума бяха г-жа Надя Клисурска, заместник-министъра на труда и социалната политика, г-жа Мая Василева, заместник-изпълнителен директор на АСП, г-жа Росица Димитрова, община Велико Търново, представители на община Лом, Криводол, Благоевград, доставчици на социални услуги за хора с увреждания от цялата страна, хора с увреждания, родителски организации и близки на хора с увреждания, социални предприятия, средни професионални училища, работодатели, наемащи хора с увреждания, Българска стопанска камера, Национална федерация на работодателите на инвалиди, НБУ, Българско национално радио и други медии, партньорите по проекта.

Младежи от Дневен център „Светове“ споделиха опита си в трудови дейности и подкрепата, от която се нуждаят. Самозастъпници от Парламента на самозастъпниците в мрежата на БАЛИЗ участваха активно с въпроси и мнения.

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”.

www.activecitizensfund.bg

Posted in Новини.
eleifend tempus efficitur. libero elit. odio