Стартира проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“

Стартира проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“

На 01.10.2021 г. стартира проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“, реализиран от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“.

Проектът е насочен към потребностите от подкрепа за успешното включване на пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Те срещат редица бариери пред заетостта: подценяване на ресурсите и мотивацията им за труд, непознаване на нуждите им от подкрепа, липса на
професионални методи за активно включване, както и нагласи към хората с увреждания като пасивни обекти на социални услуги, а не като активни участници в подкрепата за труд.

Целта на проекта е да разкрие потенциала на хората с интелектуални затруднения и да окуражи участието им в пилотирането на новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“. 30 участника с интелектуални затруднения ще се включат в дейностите на проекта чрез:

  • подкрепено участие в информационни и застъпнически събития с мнения, лични истории и послания за правото на активно включване в участие в дейности и решения, които им въздействат.
  • споделяне на очакванията към новата социална услуга в ролята им на „експерти от опит“;
  • участие в заснемането на 5 видеоклипа, които „разказват“ за същността и процеса на подкрепа в социалната услуга, уникални за всеки човек;
  • развитие на личностния потенциал за овластяване и развитие на умения за труд чрез ползване на психологическа подкрепа;
  • участие в дейности за развитие на трудови умения за готвене, градинарство, почистване и др.

Разработените продукти и методи за овластяване на хората с интелектуални затруднения ще бъдат предоставени на широк кръг организации и публични институции, които въвеждат нови социални услуги в подкрепа на хора с различни увреждания.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, в размер на 73085 евро.

www.activecitizensfund.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”.

Posted in Новини.
facilisis ipsum porta. ut commodo dolor