Стартира Проект „И аз мога”

Стартира Проект „И аз мога“
Договор №BG05M9OP001-2.009-0039-C01

На 16 май 2018 г. стартира проект „И аз мога“ BG05M9OP001-2.009-0039-C01 в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изпълняван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Община Сандански. Проектът се осъществява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Проектът цели да насърчи социалното включване на деца и младежи с тежки интелектуални и множествени увреждания, живеещи в резидентни услуги в община Сандански, чрез участие в специално разработени програми и дейности за развитие чрез музика, изкуство и спорт, чрез терапевтична подкрепа и доброволчество.
Дейностите по проекта обхващат 12 деца и младежи с увреждания, настанени в Център за настаняване от семеен тип и в Защитено жилище, с. Вълково, Сандански.
Мултидисциплинарен екип от специалисти и 3-ма доброволци оказват подкрепа, привличат местни ресурси и разширяват нагласите и знанието за възможностите на децата и младежите с увреждания и за правото им да бъдат приети в общността.

Очакваните резултати за децата и младежите с интелектуални и множествени увреждания са:

  • подобрено функциониране чрез участие в специално разработени програми за развитие и терапия;
  • повишени умения за самостоятелен живот и възможности за живот в общността;
  • повишена социална активност и включеност в живота на общността посредством подкрепата от доброволците и участието в местни събития.
Posted in Новини.
ut nec dolor. id, tempus diam nunc libero id neque. ut