Състезание по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”
Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

На 02. 03. 2018 г. в Средно училище „Христо Ботев“, с. Горна Малина, кабинет 18 от 12:30 ч. ще се проведе училищно състезание „Многознайко“ за ученици от 1-4 клас.
В състезанието ще вземат участие ученици, участници в проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни“, заедно с техни връстници от начален курс.

Състезанието е организирано в няколко кръга и има за цел да представи знанията на децата по български език и математика, както и да мотивира учениците да споделят наученото и преживяното. Ще бъде създадена творческа среда за общуване, съревнование и обмен на знания и идеи.

Поканени са ученици, родители, представители на Община Горна Малина, местни организации лидери!
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заповядайте!

Posted in Новини.
luctus massa felis eleifend risus justo mi, neque. Aenean commodo