Психологическо консултиране в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”
Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

През първия срок на учебната 2017 – 2018 г., в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина продължава участието на учениците в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Децата в образователен риск имат допълнителна подготовка по български език и математика, участват в клубове по интереси заедно със свои връстници, получават логопедична и психологическа подкрепа.
Съвместно с психолога по проекта, учениците се включиха в проучване на индивидуалните им интереси, силни страни, стил и умения за развитие и учене. Самопознанието помага на децата и юношите да изграждат положително отношение към себе си и връстниците си. Преподавателите са партньори в процеса на подкрепа за емоционално и личностно развитие на децата и за изграждане на творческа среда в училище. Периодични срещи на преподавателите и екипа по проекта се провеждат с цел обсъждане на текущите постижения и цели на образователно развитие на учениците.
Координаторът за работа с ученици и координаторът за работа с родители подкрепят децата да участват в различни инициативи на училището и в общността и мотивират родителите да развиват интересите и силните страни на учениците. Поредица от индивидуални срещи с родители са осъществени с цел проследяване на индивидуалните постижения и трудности на децата, но и обсъждане на възрастовото им развитие с типичните критични периоди и кризи.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Posted in Новини.
diam amet, odio nunc ipsum et,