Обява за набиране на медиатори по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”
Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

Фондация ИСУО обявява възможността родители на ученици от СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина, включени в дейностите по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“, да заявят интерес за работа по проекта като медиатори.
Образователният медиатор осигурява взаимодействие между родителите, учениците, учителите и експертите по проекта в подкрепа на учениците в риск от отпадане от училище и за ефективно провеждане на допълнителните занимания по български език и математика и клубовете за развитие на силните страни. Участва в срещи за проследяване на напредъка на учениците.
Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.
Допълнителна информация за проекта може да бъде намерена на уеб страницата на фондация ИСУО – www.icss-bg.org, рубрика „Проекти”.
Родителите, които проявяват интерес, трябва да подадат заявление до Ръководителя на проекта (приложено по-долу) по избран от тях начин:
– на ел. поща [email protected];
-в канцеларията на директора на СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина;
-в офиса на фондация ИСУО на адрес: гр. София 1202, ул.”Г. С, Раковски” № 61, ет, 3, ап. 8.
Срок – текущ (до избор на 3-ма медиатори).
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заявление за кандидатстване: Zaiavlenie roditel 0336

Posted in Новини.
consectetur commodo Donec ipsum felis Sed