Дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ продължават

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”
Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

Със старта на новата учебна година 2017 – 2018 г., в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина продължават дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейностите включват:
– допълнителна подготовка по български език и математика;
– участие в клубове по интереси;
– консултации с логопед и психолог;
– подкрепа от координатор за работа с ученици и координатор за работа с родители.
В дейностите по проекта могат да се включат и нови ученици, които са в образователен риск или които имат желание да развиват силните си страни. Родителите могат да получат консултация от учителите, логопеда и психолога, в подкрепа на развитието на децата им.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Posted in Новини.
ut ipsum suscipit ut dolor mi, in