Проведена среща с родители, учители и местна администрация по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”
Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

На 26 май 2017 г., в СУ „Христо Ботев“ – Горна Малина, бе проведена среща за представяне и обсъждане на методите и инструментите за пряка работа с учениците, както и предстоящите дейности по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Участници в срещата бяха родители, учители и ръководство на СУ „Христо Ботев“, Общинска администрация Горна Малина и екипа на Фондация „Институт за социални услуги в общността“, Обсъдени бяха целите и методите на допълнителните занимания за учениците в риск от отпадане от училище – занимания по български език и математика, консултативната подкрепа от логопед и психолог, както и заниманията в клубове по интереси.
Родителите поставиха конкретни въпроси към преподавателите и консултантите за организацията на заниманията, индивидуалния подход и обратната връзка към тях за резултатите на децата им. Дискутирани бяха и възможностите за посещения на място от страна на психолога и координатора за работа с родители, с цел предоставяне на подкрепа за структуриране на процеса на учене, преодоляване на рискови ситуации в семейството, развитие на капацитета на родителите.
Готовност за подкрепа на семействата бе изразена и от страна на Общинска администрация Горна Малина, в лицето на г-жа Ганка Христова, главен експерт „Образование, култура и вероизповедания“.

dav

Posted in Новини.
nunc justo consequat. ut tempus elementum diam