Проведена информационна среща по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”
Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

На 9 май 2017 г., в СУ „Христо Ботев“ – Горна Малина, бе проведена информационна среща за представяне на целите, дейностите, финансирането, екипа и участниците в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Информационната среща събра партньорите по проекта – Фондация „Институт за социални услуги в общността“, СУ „Христо Ботев“ и Общинска администрация Горна Малина, както и ученици, родители, преподаватели, кметове на населени места от района, читалища и други заинтересовани лица. Обсъдени бяха конкретните отговорности, взаимодействие и срокове в изпълнението на проекта, както и философията на проекта, основана на европейските позитивни методи на интеграция в училищна среда:
• Всяко дете има силни страни!
• Образованието е успешно, когато има мрежа за подкрепа!
• Училището е привлекателно, когато създава атмосфера на толерантност и приемане на всяка личност и нейната уникалност!

Презентация:Project info.ppt

Posted in Новини.
mi, Sed Praesent Donec ultricies commodo amet, Curabitur Aliquam libero.