Проект „И аз мога“

Проект „И аз мога”
Договор №BG05M9OP001-2.009-0039-С01

Възложител: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд

Период: 16 май 2018 – 16 ноември 2020 г.

Описание:

Проектът цели да насърчи социалното включване на деца и младежи с тежки интелектуални и множествени увреждания, живеещи в резидентни услуги в община Сандански, чрез участие в специално разработени програми и дейности за развитие, чрез терапевтична подкрепа и доброволчество.

Изпълнители:

Фондация "Институт за социални услуги в общността"

Общинa Сандански

Дейности:

  • Проучване на взаимодействието между потребностите на децата и младежите с увреждания и на ресурсите в общността за доброволчество и социално включване
  • Развитие на умения за самостоятелен живот
  • Развитие чрез музика, изкуство, спорт, терапия
  • Участие на децата и младежите в местни дейности
  • Информиране и публичност на проекта

Целева група:

Дейностите по проекта обхващат 12 деца и младежи с увреждания, настанени в Център за настаняване от семеен тип и в Защитено жилище, с. Вълково, Сандански.

Продължителност: 30 месеца

Обща стойност: 137 118.78 лв.

Финансиране от ЕС: 116 550.96 лв.

Национално финансиране: 20 567.82 лв.

Обратно към проекти

libero efficitur. ut nec libero. velit, massa lectus tristique mattis elit. sem,