Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“

Проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“ се реализира от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“, с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в размер на 73085 евро.

Целта на проекта е да разкрие потенциала на хората с интелектуални затруднения и да окуражи участието им в пилотирането на новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“. 30 хора с интелектуални затруднения ще се включат в информационни и застъпнически събития, проучване на очакванията им към новата социална услуга, видеоклипове за информиране за социалната услуга, ползване на психологическа подкрепа и участие в дейности за развитие на трудови умения.

Разработените продукти и иновативни методи за овластяване на хората с интелектуални затруднения ще бъдат предоставени на широк кръг организации и публични институции, които въвеждат нови социални услуги в подкрепа на хора с различни увреждания.

Проектът ще допринесе за постигане на общо разбиране за необходимостта от устойчива подкрепа за овластяване на хората с интелектуални затруднения за участие в дейности и решения, които им въздействат.

Дейностите по проекта включват:

 1. Дейности за управление, мониторинг и отчитане
 2. Комуникационни дейности.

  Дейността цели популяризиране на проекта и иновативния подход на овластяване на хора с интелектуални затруднения (ИЗ) в цялостния процес на пилотиране на нова социална услуга.

 3. Проучване на очакванията на хора с ИЗ и родители към новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“

  Дейността цели проучване на мнението на хора с интелектуални затруднения и родители
  за новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“, въведена от Закона за социални услуги. Ще се проведат интервюта с 30 участника с интелектуални затруднения и родители.

 4. Разработване на видеоклипове за информиране на лица с интелектуални затруднения и родители за социалната услуга „подкрепа за трудови умения"

  Дейността предвижда изработката и популяризиране на поредица от пет тематични видеоклипа за съдържанието на новата социална услуга „подкрепа за трудови умения“, подхода на предоставяне и резултатите, до които трябва да води за ползващите я хора.

 5. Активно включване на хора с интелектуални затруднения при ползване на социалната услуга за развитие на трудови умения

  В дейността ще бъдат разработени и приложени иновативни инструменти за по-голямо ангажиране на хората с интелектуални затруднения в хода на ползване на социалната услуга за подкрепа на развитието на трудови умения. Това ще спомогне те да получават подкрепа, която е свързана с техните права, постигане на качество на живот и е обвързана с постигането на индивидуалните им житейски цели.

 6. Психологическа подкрепа за активно включване в ползването на социалната услуга за развитие на трудови умения

  Дейността цели развитие на личностния потенциал за овластяване и и включване в ползването на социалната услуга за развитие на трудови умения, чрез психологическа подкрепа на хора с интелектуални затруднения за подготовка и включване в нея.

 7. Застъпничество за активно включване на хора с увреждания в ползването на социални услуги

  Дейността цели въвеждането на общо разбиране за потребността от активно включване на хората с увреждания в цялостния процес на информиране, пилотиране и обратна връзка за нови социални услуги с цел осигуряване на гъвкавост и качество.

Финансираща организация: Фонд Активни граждани България, Втори конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, проект ACF/805, www.activecitizensfund.bg.

Продължителност на проекта:
Продължителността на проекта е 24 месеца от 01.10.2021 г. до 30.09.2023 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Phasellus vel, odio elementum Praesent id, felis at