Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Важно!

Фондация "Институт за социални услуги в общността" ОБЯВЯВА, че в гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица ще бъдат разкрити нови работни места за социални асистенти. Документи на кандидати за потребители на услугата и за социални асистенти ще бъдат приемани в периода от 19.05.2010 г. до 14 часа на 25.05.2010 г. в офиса на проекта.

Проектът се изпълнява от
Фондация „Институт за социални услуги в общността” и
Община Горна Оряховица

Приоритет на Община Горна Оряховица е подобряване на качеството на живот на нейните жители. За реализирането на тази цел 16 обучени социални асистенти полагат грижи за 35 уязвими лица от общината в продължение на 10 месеца. Потребителите на социални услуги и семействата им получават подкрепа за организиране на ежедневието им и за осъществяване на социални контакти.

Основна цел на проекта: Предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда на уязвими групи хора от община Горна Оряховица.

Целева група: Възрастни с увреждания и самотно живеещи стари хора от гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица.

Основни групи социални услуги:

 • Социални услуги:
  - Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
  - Помощ при организиране на развлечения и занимания в дома на потребителя и извън него;
  - Придружаване до и от работното място на потребители с увреждания;
  - Грижа за осигуряване на психическия комфорт;
  - Подкрепа при кризисни ситуации.
 • Административни услуги:
  - Куриерски услуги;
  - Съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции;
  - Съдействие за явяване пред ТЕЛК, НЕЛК;
  - Посредничество при снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления, др.
  - Заплащане на данъци, такси, консумативи със средства на потребителя;
  - Съдействие за осигуряване на отоплителни средства.
 • Услуги в подкрепа на здравето на потребителя
  - Съдействие при настаняване в болнично заведение и грижи в болница (при необходимост);
  - Придружаване до личен и друг лекар;
  - Проследяване на приема на лекарствени средства (предписани от лекар);

Стойност и продължителност на проекта: Проектът е на стойност 118 256,44 лв., от които 113 686,44 лева безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”, и 4570 лв. собствен принос. Продължителността на проекта е 12 месеца и обхваща периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г.

Очаквани резултати и ефект върху целевите групи:

 • 35 потребители, получили подкрепа за социална интеграция и повишили активността си чрез комплекс от социални услуги;
 • Разкрити 16 нови работни места за социални асистенти на територията на община Горна Оряховица;
 • Повишено качество и устойчивост на услугата “Социален асистент” чрез обучение и консултиране на асистентите и чрез широко местно партньорство.