Обява за набиране на учители от СУ” Христо Ботев”- с. Горна Малина за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Фондация ИСУО, съвместно със СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина, обявява възможността учители и служители от същото училище да заявят интерес за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ като преподаватели по български език, математика и ръководители на клубове за извънкласни занимания, логопед, училищен координатор за работа с ученици и експерт „Образователни дейности” .
Предстои да бъдат сформирани 4 групи ученици, застрашени за отпадане от училище, за допълнително обучение по български език и математика. Групите обхващат ученици от I-II , III-IV, V-VI I и VII-VIII клас. ( 60 часа годишно в рамките на 2 години или общо 120 ч.)
Извънкласните занимания ще се провеждат чрез клуб „Умения 21 век” и спортен клуб. Към всеки клуб ще бъдат сформирани по 3 групи ученици. (60 часа годишно в рамките на 2 години или общо 120 ч.)
Всеки преподавател ще разработи програма за групата, която ще води и ще я адаптира при необходимост в учебния процес.
Логопедът провежда ежеседмични занимания в малки групи, като снема логопедичен статус на всеки ученик, планира и провежда занимания за развитие на речевите умения, функционалната грамотност и ученето.
Училищният координатор за работа с ученици ще организира дейностите, свързани с прякото участие на учениците в проекта.
Експертът „Образователни дейности“ ще проследява и подпомага провеждането на допълните занимания по български език и математика и дейността на клубовете за развитие на силните страни на учениците.
Допълнителна информация за проекта може да бъде намерена на уеб страницата на фондация ИСУО- www.icss-bg.org, рубрика „Проекти”.
Учителите, които проявяват интерес , трябва да подадат заявление до Ръководителя на проекта (приложено по-долу) в срок до 17.05.2017 г. на ел. поща icssbg@gmail.com или в канцеларията на директора на СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина.
Заявленията ще бъдат разгледани на педагогически съвет и с одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор за ангажиментите към проекта.

Заявление:Zaiavlenie 0336

Публикувано в Новини.