Обява за набиране на учители от СУ” Христо Ботев”- с. Горна Малина за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”
Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

Фондация ИСУО, съвместно със СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина, обявява възможността учители и служители от същото училище да заявят интерес за участие в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ като преподаватели по български език, математика и ръководители на клубове за извънкласни занимания, логопед, училищен координатор за работа с ученици и експерт „Образователни дейности”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Предстои да бъдат сформирани 4 групи ученици, застрашени за отпадане от училище, за допълнително обучение по български език и математика. Групите обхващат ученици от I-II , III-IV, V-VI I и VII-VIII клас. ( 60 часа годишно в рамките на 2 години или общо 120 ч.).

Извънкласните занимания ще се провеждат чрез клуб „Умения 21 век” и спортен клуб. Към всеки клуб ще бъдат сформирани по 3 групи ученици. (60 часа годишно в рамките на 2 години или общо 120 ч.)
Всеки преподавател ще разработи програма за групата, която ще води и ще я адаптира при необходимост в учебния процес.
Логопедът провежда ежеседмични занимания в малки групи, като снема логопедичен статус на всеки ученик, планира и провежда занимания за развитие на речевите умения, функционалната грамотност и ученето.

Училищният координатор за работа с ученици ще организира дейностите, свързани с прякото участие на учениците в проекта.

Експертът „Образователни дейности“ ще проследява и подпомага провеждането на допълните занимания по български език и математика и дейността на клубовете за развитие на силните страни на учениците.
Допълнителна информация за проекта може да бъде намерена на уеб страницата на фондация ИСУО- www.icss-bg.org, рубрика „Проекти”.

Учителите, които проявяват интерес, трябва да подадат заявление до Ръководителя на проекта (приложено по-долу) в срок до 17.05.2017 г. на ел. поща [email protected] или в канцеларията на директора на СУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина.

Заявленията ще бъдат разгледани на педагогически съвет и с одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор за ангажиментите към проекта.

Заявление:Zaiavlenie 0336.
За повече информация за проекта:

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”

Публикувано в Новини.
ante. id fringilla tristique risus leo Aliquam consectetur Donec luctus elit.